תקנת הנגישות לאתרים

מדינת ישראל מיישרת קו עם עם מדינות נוספות בעולם ומחייבת עפ”י חוק להנגיש אתרים לפי התקן 5568 של מכון התקנים הישראלי לרמה של AA/AAA לפי החוק ו WCAG 2.0 מטעם איגוד W3. אתרים שאינם נגישים מונעים מאנשים עם מוגבלות לגלוש באתרי אינטרנט ולהנות מהיתרונות של רשת האינטרנט. כ-25% מאזרחי ישראל הם אנשים עם מוגבלות. הנגשת האתר מגדילה את מספר הגולשים הפוטנציאליים. בנוסף, מנועי חיפוש מעדיפים באופן ברור אתרים נגישים. מבחינה עסקית וחברתית תוביל הנגשת האתר ליותר חשיפה של האתר. הנגשת האתר מביאה לעלייה משמעותית במספר הגולשים המגיעים באמצעות מנועי החיפוש ממחשב שולחני ומסמארטפון (טלפונים ניידים). להלן תקנות נגישות אתרים לפי התקן 5568 של מכון התקנים הישראלי לרמה של AA/AAA לפי החוק.

מחבר/כותב המאמר: ש. סביר
תאריך: 23/10/2019

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

פרק ה': הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר בשירות ציבורי

סימן ג': שירותי האינטרנט

הגדרות

35. בסימן זה –

"חוק מע"מ" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

"מדיה מבוססת זמן" – כמשמעותה בתקן נגישות אינטרנט;

"מחזור" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) מחזור עסקאות של עוסק, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ;

(2) מחזור של עמותה, כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ם-1980;

(3) לא התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) – הכנסה כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, לרבות הכנסת מלכ"ר, מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 345ח(ט) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או הכנסות ופירות נכסי נאמנות כמשמעותה בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, שהתקבלו במשך שנת מס אחת;

"מחזור ממוצע" – ממוצע המחזורים של החייב בשלוש שנות המס האחרונות שלפני מועד הבדיקה, שבהן לא היה המחזור שווה ל-0;

"שירות אינטרנט" – תכנים בכל תצורה (פורמט) ובכלל זה כתב (טקסט), מסמכים, תמונות או וידאו, המועברים על תשתית רשת האינטרנט והמוצגים למשתמש באמצעות אתרי אינטרנט, מסמכים או יישומים (אפליקציות), שנועדו לספר למשתמש שירות ציבורי או מידע על שירות כאמור;

"תקן נגישות אינטרנט" – תקן ישראלי 5568 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט, על חלקיו השונים ונספחיהם, כתיקונם מזמן לזמן, שעותק שלהם מפורסם באתר מכון התקנים.

נגישות שירותי אינטרנט

35א. (א) חייב יספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט, למעט לעניין יישומים (אפליקציות) כמשמעותם בתקנה 35ג ולמדיה מבוססת זמן לפי תקן נגישות אינטרנט בהתאם לקווים המנחים הקבועים בו, ברמה AA, ובכפוף לקבוע בסימן זה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יראו חייב שאינו רשות ציבורית, אשר ביצע התאמות נגישות בשירות האינטרנט המסופק על ידו ברמה A להנחיות, עד יום א' בחשוון התשע"ה (25 באוקטובר 2014), כאילו עמד בהוראות תקנה זו.

(ג)(1) מסמך שהוכן מיום וק בחשוון התשע"ח (26 באוקטובר 2017) ואילך, כגון מסמך pdf, והועלה לאתר אינטרנט או ליישום של חייב, יהיה נגיש לפי הוראות תקן נגישות אינטרנט הדנות במסמכים וכל עוד אין תקן בעניין, התאמות הנגישות במסמך ייעשו בהתאם לאפשרויות הנגישות הסבירות שניתנו לביצוע במסגרת התוכנה שבה נוצר או נערך המסמך;

(2) על אף האמור בפסקה (1), טופס בשירותי אינטרנט שנועד למילוי במחשב של נתונים או של כל מידע אחר, ומשמש לצורך קבלת שירות, וכן מסמך שהוכן אחרי יום י"ג בחשוון התשע"ו (26 באוקטובר 2015) שבו ניתן הסבר על אודות טופס כאמור, יעמדו בדרישות תקנה זו אף אם הוכן לפני המועד הקבוע בפסקה (1).

(ד) (1) לא יראו סטייה מעמידה בהוראות סימן זה כהפרה של הוראות הנגישות, אלא אם כן נשלחה לחייב הודעה הדורשת ממנו לתקנה והחייב לא תיקנה בתוך זמן סביר אך לא יאוחר מ-60 ימים מיום קבלת ההודעה;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), חייב כאמור בפסקה האמורה יבצע התאמות חלופיות בהקדם האפשרי ממועד קבלת ההודעה כדי להבטיח נגישות לשירות לאדם עם מוגבלות.

תכנים הנערכים או המופקים בידי צדדים אחרים

35ב. חייב שמעלה בשירותי האינטרנט שלו תכנים שמסרו לו צדדים אחרים או שצדדים אחרים מעלים בשירות האינטרנט שלו תכנים, והחייב אינו עורך או מפיק את התכנים כאמור, לא יהיה אחראי על ביצוע התאמות הנגישות בתכנים, ואולם החייב יעמיד תשתית נגישה, לרבות יצירת שדות למילוי מידע באופן נגיש, כגון שדה תיאור תמונות; בתקנה זו, "עורך או מפיק" – מי שעורך או מפיק תכנים בעצמו או שהוא רוכש או מקבל תכנים מגוף העורך או מפיק תוכן בעבורו באופן ייעודי ולפי הנחיותיו.

יישומים

35ג. (א) יישומים המיועדים למכשירים שאינם מחשב נייח או מחשב נייד כגון טלפונים חכמים ומחשבי לוח, יעמדו בדרישות תקן ישראלי המיועד ליישומים אלה, ככל שיש תקן כזה.

(ב) לא היה תקן ישראלי כאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות אלה:

(1) הוראות סימן זה יחולו בהתאם לקריטריונים לצלחה הקבועים בתקן נגישות האינטרנט ככל האפשר וככל שהן רלוונטיות ליישומים אלה ולאפשרויות הנגישות הניתנו לביצוע במסגרת מערכת ההפעלה;

(2) הוראות פסקה (1) יחולו בשתי מערכות הפעלה נפוצות לפחות;

(3) הנציב רשאי לקבוע בהנחיה לפי תקנה 107 באילו מערכות הפעלה יש לקיים דרישות תקנה זו.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), חייב יהיה פטור מביצוע התאמת נגישות בשירות הניתן ביישום (אפליקציה), אם הוא מפעיל שירות זהה באתר האינטרנט המותאם לשימוש במכשירים כאמור בתקנת משנה (א) והשירות האמור עומד בדרישות הנגישות בהתאם לתקן נגישות האינטרנט; חייב המפעיל יישום לא נגיש, בהתאם לפטור האמור, יפרסם ביישום קישור נגיש ככל האפשר המפנה לאתר העומד בדרישות הנגישות.

הוראות לעניין תוכני וידאו

35ד. (א) בתקנה זו –

"חוק שירותי טלוויזיה" – חוק שירותי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005;

"חייב בהנגשת תוכני וידיאו" או "החייב" – חייב שהוא רשות ציבורית או חייב שהמחזור הממוצע שלו עולה על 5 מיליון שקלים העורך או מפיק תוכני וידיאו מוקלטים; לעניין זה, תוצאתה של בדיקת מחזור לפי מחזור ממוצע נמוך מ-5 מיליון שקלים חדשים תהיה תקפה לשלוש שנים;

"עורך או מפיק תוכני וידאו" – עורך או מפיק תוכני וידאו בעצמו או רוכש או מקבל תוכני וידיאו מגוף העורך או מפיק אותם בעבורו באופן ייעודי ולפני הנחיותיו;

"תוכני וידאו" – וידאו (סרטון) כמשמעותו בתקן נגישות אינטרנט לעניין מדיה מבוססת זמן;

"תכנית" – תכנית כהגדרתה בחוק שידורי טלוויזיה, החייבת בהתאמות נגישות לפיו.

(ב) (1) חייב בהנגשת תוכני וידיאו יבצע בתכנים אלה התאמות נגישות לפי דרישות תקן נגישות האינטרנט בסעיף 1.2.2 Captions (Prerecorded) [כתוביות (הקלטה מראש)];

(2) לעניין תוכני וידאו שיש בהם מידע על אודות השירות אשר נדרש לצורך קבלת השירות ולא ניתן בחלופה אחרת – יספק חייב בהנגשת תוכני וידיאו חלופה נגישה בכתב (טקסט) או בהקלטה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1) –

(1) לעניין תוכני וידאו שהם הקלטה של כנס, דיון או הרצאה, רשאי החייב בהנגשת תוכני וידיאו לספק חלופה העומדת בדרישות הנגישות לפי סימן זה כגון מסמך ובו תמלול או פרוטוקול של הכנס, הדיון או ההרצאה האמורים;

(2) חייב בהנגשת תוכני וידיאו שמספק תכנית בשירותי האינטרנט שלו, אחראי לכך שהתאמות הנגישות שבוצעו לעניין התכנית יתקיימו גם בשירותי האינטרנט, אלא אם כן הדבר אינו מתאפשר בשל סיבות טכנולוגיות.

הצהרת נגישות בשירותי אינטרנט

35ה. נוסף על האמור בתקנות 34 ו-91(ה), חייב יציין במקום בולט באתר האינטרנט שלו וביישום שהוא מפעיל, אם יש יישום כזה, הצהרה, בהתאם להנחיות הקבועות בתקן נגישות האינטרנט לעניין הצהרת נגישות, הכוללת מידע בדבר התאמות נגישות שביצע וכן פרטי רכז נגישות ודרכי ההתקשרות עמו, אם מחויב למנותו לפי החוק, ופרטים המאפשרים יצירת קשר לצורך הודעה על העדר התאמות נגישות או בקשה לביצוע הנגשה, לרבות דרישה לפי תקנה 35א(ד)(1).

פטורים ודרישות מופחתות בשירות אינטרנט

35ו. (א) מורשה לנגישות השירות שנוכח, על סמך חוות דעת של איש מקצוע, כי חייב משתמש בשירותי האינטרנט שלו בתשתית (פלטפורמה) או בממשק טכנולוגי שאינם מאפשרים, מסיבות טכנולוגיות, ביצוע התאמה מסוימת הנדרשת לפי סימן זה, רשאי לפטור את החייב מביצועה.

(ב) על פטור כאמור בתקנת משנה (א) יחולו גם הוראות אלה:

(1) הוא יהיה תקף לתקופה של עד שלוש שנים ויהיה ניתן לחדשו לתקופה נוספת של עד שלוש שנים; פטור נוסף מעבר לשתי תקופות אלה יינתן, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בידי הנציב או מי מטעמו;

(2) הפטור וחוות הדעת כאמור ייערכו בהתאם לטופס שיפרסם הנציב באתר האינטרנט של הנציבות.

(ג) חייב שקיבל פטור יספק נגישות חלופית ויפרסם בהצהרת הנגישות לפי תקנה 35ה את דבר הפטור ואת ההתאמות החלופיות, ולבקשת אדם עם מוגבלות ימסור לו את הטופס האמור בתקנת משנה (ב).

(ד) חייב יהיה פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת בשירותי אינטרנט שהוא מעביר על גבי תשתית של רשת חברתית, אם תשתית זו לא מאפשרת את ביצועה.

(ה) חייב יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות בתכני אינטרנט של שירות אינטרנט שמתקיימים בו תנאים אלה, אלא אם כן אדם עם מוגבלות ביקש ביצוע התאמות נגישות בתכנים האמורים, ולעניין זה לא יחול פרק הזמן הקבוע בתקנה 35א(ד)(1):

(1) הכניסה לשירות האינטרנט מוגבלת לנרשמים לשירות מראש;

(2) רשומים לשירות האינטרנט 500 משתתפים בו-זמנית, לכל היותר.

(ו) (1) בתקופה שעד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) חייב יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות במסמכים שבהם מידע אישי למקבל שירות שניתן לו בכניסה לאתר המחייבת הזדהות, ובלבד שלבקשת אדם עם מוגבלות, החייב יספק את המסמך בהתאם להוראות סימן זה בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ-14 ימים מיום הגשת הבקשה ולעניין זה לא יחול פרק הזמן הקבוע בתקנה 35א(ד)(1); חייב יאפשר לאדם עם מוגבלות להגיש את בקשתו למסמך באמצעות אתר האינטרנט של החייב;

(2) מסמך כאמור בפסקה (1), שהוכן מיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) ואילך, יהיה נגיש לפי הוראות תקן נגישות אינטרנט הדנות במסמכים וכל עוד אין תקן בעניין, התאמות הנגישות במסמך ייעשו בהתאם לאפשרויות הנגישות הסבירות שניתנות לביצוע במסגרת התוכנה שבה נוצר או נערך המסמך.

(ז) חייב שהוא עוסק פטור כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המע"מ או שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים, יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה.

(ח) האמור בתקנת משנה (ז) יחול גם על חייב שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 300,000 שקלים חדשים, עד יום ח' בחשוון התשפ"א (26 באוקטובר 2020).

(ט) חייב אשר המחזור הממוצע שלו עומד על 1,000,000 שקלים חדשים או פחות, יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה באתר אינטרנט או יישום שהוא החל להפעיל לפני תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שדרכי ההתקשרות אתו לצורך קבלת שירות מפורסמות בשירות האינטרנט שלו או ככל האפשר באתר אינטרנט אחר בהתאם לדרישות הנגישות לפי סימן זה; פטור זה יהיה תקף למשך שלוש שנים מתום שנת המס האחרונה שנכללה בבדיקת המחזור הממוצע של החייב ויהיה ניתן לחדשו כל שלוש שנים.

(י) הוראות סימן זה לא יחולו על פרסומו ובלבד שיש חלופה נגישה למידע על השירות שמופיע בפרסומת.

לסיכום:

חובה מוסרית ומצפונית לנו כבני אדם להנגיש את אתר האינטרנט שלנו לבעלי מוגבלויות ולהקל עליהם להשתלב בצורה מיטבית בחברה שיוויונית והומוגנית. הנגשת האתר מגדילה את מספר הגולשים הפוטנציאליים. בנוסף, מנועי חיפוש מעדיפים באופן ברור אתרים נגישים. מבחינה עסקית וחברתית תוביל הנגשת האתר ליותר חשיפה של האתר. הנגשת האתר מביאה לעלייה משמעותית במספר הגולשים המגיעים באמצעות מנועי החיפוש ממחשב שולחני ומסמארטפון (טלפונים ניידים).

שתפו את המאמר:
הצטרפו לרשימת התפוצה:
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל-"קומפיוטק - פתרונות אינטרנט לעסקים" בלבד. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע''י "קומפיוטק - פתרונות אינטרנט לעסקים".