תקנון האתר

תקנון האתר

התקנון והתנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת גלישה באתר האינטרנט.

כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו. הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והם מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין החברה. גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.

* כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.כללי
1.1. אתר זה הוקם ע”י קומפיוטק – פתרונות אינטרנט חכמים לעסקים (להלן: "קומפיוטק") מרח' פינס 10 נתניה, טל: 09-8333337, נייד: 052-6661570

1.2. האתר הינו בבעלותה של קומפיוטק והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.

1.3. החברה מאשרת לך גישה אל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

1.4. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.5. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה, במלואו ובעיון טרם השימוש באתר. במידה ואינך מעוניין ו/או מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.7. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של האתר, ללא סייג, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.8. הינך מצהיר כי הינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר.

1.9. הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ו/או לשם מטרה האסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.

1.10. קומפיוטק שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

2. קניין רוחני
2.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסטים, עיצובים, דגמים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו (להלן – “תכני האתר”) – הינן של קומפיוטק בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

2.2. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מתכני האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קומפיוטק בכתב ומראש. שמה של קומפיוטק, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

2.3. קומפיוטק שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

3. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים
3.1. האתר מציג מידע מסוגים שונים. במסגרת זו מופעלות, בין היתר, קישוריות (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים (להלן – “צדדים שלישיים”).

3.2. תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים, אינם בבעלותה של קומפיוטק, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

3.3. מובהר בזאת, כי קומפיוטק ו/או מי מטעמה אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים של צדדים שלישיים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

3.4. קומפיוטק איננה מתחייבת כי כל הקישוריות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. קומפיוטק רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. קומפיוטק איננה מתחייבת כי לא יהיו כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן – “הפרעה”) בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו.

3.5. שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי שימוש שנקבעו על ידי אותם צדדים שלישיים באתרים מקושרים אלו ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליהם. במידה שהינך עובר/מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי.

4. הגבלת שימוש
4.1. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

4.2. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר.

4.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת כי:

4.3.1. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של קומפיוטק, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או תנאי השימוש.

4.3.2. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של קומפיוטק או של צד שלישי כלשהו.

4.3.3. חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת “סוסים טרויאנים”, “וירוסים”, “תולעים” וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

4.3.4. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו’.

4.4. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קומפיוטק, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

5. הגבלת אחריות
5.1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד קומפיוטק. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד קומפיוטק בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי קומפיוטק בגין תכונות הקישוריות, יכולותיהן, מגבלותיהן או התאמתן לצרכיך ולדרישותיך.

5.2. לא תחול על קומפיוטק ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או חברה בת ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בקומפיוטק, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ”ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים ו/או מי מטעמה של קומפיוטק, אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קישורית וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה וכן לא תהיה לה כל אחריות בקשר עם הסתמכות שלך על המידע המופיע באתר. לחברה לא תהיה כל אחריות על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים, ככל שיפורסם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

5.3. קומפיוטק לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית קומפיוטק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את החיוב.

6. סיום ההתקשרות
6.1. קומפיוטק שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

6.2. קומפיוטק שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

6.3. קומפיוטק תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

6.4. קומפיוטק תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

6.5. בעצם השימוש שאתה עושה באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קומפיוטק ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי קומפיוטק ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

7. מדיניות פרטיות
7.1.במסגרת ערכי החדשנות, המעורבות והאחריות המשותפים שלנו בקומפיוטק, אנו מכבדים את הפרטיות של כל מי שהפקידו את נתוניהם הפרטיים בידינו, לרבות מבקרים באתרים שלנו ומשתמשים ביישומים שלנו וכולי. הצהרה זו בדבר הגנה על נתונים (“הצהרה”) מתארת את הצעדים בהם נקטנו כדי לעמוד בדרישות ההגנה על נתונים מכוח החקיקה של האיחוד האירופי, חוק הגנת הפרטיות תשמא-1981 וחוקים אחרים המסדירים את האיסוף, האחסון, השימוש וההעברה (“עיבוד”) של נתונים אישיים.

7.2.נתונים אישיים מבחינתנו הם: כל מידע ממנו ניתן לברר את זהותכם, כגון שמכם, כתובתכם, כתובת הדוא”ל שלכם, מספר סידורי של מכשיר, מספר תעודת זהות וכדומה.

7.3.הצהרה זו מתארת את הדרכים בהן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאנו מקבלים מכם באמצעות אתר או יישום שקולטון – מכון שמיעה ודיבור, או מי משותפותיה הן הבעלים או המפעילות שלהם. הצהרה זו חלה רק על נתונים אישיים שנאספו על ידי קולטון – מכון שמיעה ודיבור באופן מקוון, כגון באמצעות אתר, דוא”ל וכלים מקוונים אחרים ויישומים, אך לא על איסוף שאינו מקוון.

7.4.אנא שימו לב כי המידע או השירותים הניתנים כאן על ידי קומפיוטק – מכון שמיעה ודיבור מיועדים למבוגרים בלבד ולא לילדים מתחת לגיל 16. איננו אוספים במודע באופן מקוון נתונים אישיים ממישהו מתחת לגיל 16. כל מי שמוסר כאן את נתוניו האישיים יוצר מצג שהוא בין 16 שנים או יותר. אם ייוודע לכם שילדכם מסר לנו נתונים אישיים שלו ללא הסכמתכם, אתם יכולים להתריע על כך בפנינו כמוסבר להלן תחת הכותרת “כיצד לפנות אלינו”. אם ייוודע לנו שאספנו נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 16, ננקוט לאלתר צעדים למחיקת מידע שכזה ולמחיקת הפרופיל של הילד.

הסכמה לאיסוף
7.5.אנחנו בדרך כלל אוספים את הנתונים האישיים שלכם ומעבדים אותם כדי שנוכל לספק לכם את השירותים, המוצרים והמידע שאתם מבקשים, כדי לבצע פעולות בקשר לחוזה שיש לנו עימכם, או בגלל אינטרס לגיטימי לבצע ניתוחים וסטטיסטיקות מסוימות לצורך שיפור המוצרים והשירותים שלנו ותוכן האתרים והיישומים שלנו וכן למטרות מנהליות.

7.6.במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש בנוסף ונזדקק להסכמתכם המפורשת לאיסוף ושימוש בנתונים האישיים שלכם בפרט קשר לשליחת חומרי שיווק או עלונים אליכם בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו.

עדכון הצהרה זו
7.7.אנו רשאים להחליט לעדכן מעת לעת את ההצהרה הזאת כפי הצורך. במקרה כזה, נעלה נוסחים מעודכנים של הצהרה זו לדף זה. הצהרה ששונתה תחול רק על נתונים שייאספו לאחר תאריך כניסתה לתוקף. אנו מפצירים בכם לבדוק מדי פעם את המידע העדכני ביותר בדף הזה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו. המשך השימוש שלכם בשירותים שלנו לאחר העלאת שינויים להצהרה משמעו שאתם מסכימים לשינויים אלה.

אילו נתונים אישיים אודותיכם אנו אוספים?
7.8.מרבית השירותים שלנו אינם מחייבים רישום כלשהו, כלומר אתם רשאים לבקר באתרים שלנו או להשתמש ביישומים שלנו מבלי למסור לנו מידע אישי כלשהו אודותיכם. אולם, ייתכן שחלק מן השירותים יחייבו אתכם להירשם, ולפיכך למסור לנו נתונים אישיים שלכם. סוג הנתונים האישיים שאנחנו אוספים תלוי באינטראקציות שלכם עם קומפיוטק ובשירותים בהם אתם משתמשים, אולם ככלל, עשויים לכלול את שמכם, פרטי ההתקשרות עימכם, וכן מידע אודות השימוש שלכם באתר או ביישום. ייתכן שנאסוף גם מידע הקשור לבריאותכם אותו אתם מספקים על ידי השבה לשאלות ולסקרים שלנו. ייתכן גם שנקבל את הנתונים האישיים שלכם על ידי מעקב אחר הדרך בה אתם משתמשים בשירותינו, למשל, על ידי השימוש בקובצי cookie (ראו מידע נוסף להלן לגבי השימוש בקובציcookie ).

כיצד אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם?
7.9.אנחנו רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלכם רק כמבואר בהצהרה זו כדי לספק לכם את השירותים שלנו, להשיב לבקשותיכם ובמידה שהחקיקה החלה מתירה או מחייבת, או כהיענות לחקירות כלשהן – פליליות או על פי דין. עוד רשאים אנחנו להפוך נתונים לאנונימיים, לתת להם שמות בדויים ולשקללם למטרות סטטיסטיות שתסייענה לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם אינכם מעוניינים למסור לנו מידע זה, אנא אל תעשו שימוש באפשרויות אלה באתר או ביישומים שלנו.

עם מי אנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם?
7.10. קומפיוטק אינה הופכת את הנתונים האישיים שלכם לעסק. אנו רק חולקים, או מגלים בדרך אחרת, את הנתונים האישיים שלכם לחברות הבת שלנו, לחברות השותפות או לשותפים עסקיים אמינים עלינו המספקים שירותים מטעמנו, כגון לצורך תמיכה טכנית, להערכת היעילות של האתרים והיישומים שלנו, לצרכי שיווק (אם קיבלנו את רשותכם), או לצורך מתן שירותים מסוגים אחרים. יתר על כן ייתכן שנשתף את הנתונים האישיים שלכם באמצעות קובצי cookie עם רשתות פרסום ככל שקיבלנו לכך את הסכמתכם. יש לנו חוזים תקפים עם אותם גופים המבטיחים שנתונים אישיים יעובדו בהתבסס על הוראותינו ותוך כיבוד הצהרה זו ואמצעי חיסיון ובטיחות הולמים אחרים.

7.11. אנחנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם רק עם גופים אלה וגורמי צד שלישי שהוזכרו לעיל, לרבות רשויות ממשל, ככל שהדבר נדרש כדי לספק שירותים כלשהם שביקשתם או אישרתם, כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלכם, שלנו או של אחרים, כדי לשמור על הבטיחות של השירותים שלנו, או אם אנו נדרשים לעשות כן בשל חקיקה או תקנות של בתי משפט וגופי ממשל החלות בנושא, או אם גילוי שכזה הוא הכרחי לצורך חקירה פלילית או על פי דין או הליכים משפטיים.

7.12.אנא שימו לב כי חברות הבת והשותפים של קומפיוטק האמורים לעיל, כמו גם רשויות, לקוחות וספקים להם אנו עשויים לגלות את הנתונים האישיים שלכם, עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת המושב שלכם, כגון בארצות הברית, שחוקי ההגנה שלהן על נתונים יכולים להיות שונים מאלה של המדינה בה אתם נמצאים. במקרים אלה, נבטיח כי ננקטו אמצעי הביטחון הנאותים כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם על ידי יישום מנגנונים חוקיים נאותים כגון סעיפי התקשרות סטנדרטיים של האיחוד האירופי.

כיצד אנחנו מגנים על הנתונים האישיים שלכם?
7.13. נקטנו במגוון אמצעי בטיחות כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם מפני עיון, שימוש וגילוי בלתי מורשים. הם עולים בקנה אחד עם אמצעים טכניים וארגוניים הנחשבים אמות מידה נאותות בתעשייה, לרבות בקרות עיון, סיסמאות, קידוד, הערכות בטיחות תקופתיות וכדומה.

במשך כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים האישיים שלכם?
7.14. אנו נשמור את הנתונים האישיים שלכם כל עוד נדרש הדבר לצורך השגת המטרה המבוארת בהצהרה זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.

כיצד תוכלו לעיין בנתונים האישיים שלכם, לשלוט בהם או למחוק אותם?
7.15.יש לכם הזכות לדעת ולשאול באילו נתונים אישיים אודותיכם אנו מחזיקים ולבקש תיקון או מחיקה של הנתונים האישיים שלכם המוחזקים על ידינו או על ידי גורמי צד שלישי עימם אנו מנהלים עסקים. בנוסף, יש לכם הזכות להתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם או לבקש להגבילו, ואתם רשאים ליצור קשר עם הרשות המקומית שלכם להגנה על נתונים ולהגיש תלונה בנוגע לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם.

7.16. אם ברצונכם להגיש בקשה כזאת, אנא צרו קשר עימנו על פי ההנחיות בפרק “כיצד ליצור עימנו קשר” להלן. לאחר שתספקו הוכחה משביעת רצון על זהותכם, נשיב תוך זמן סביר.

קובצי cookie ומעקב שימוש
7.17.אנו משתמשים בקובצי cookie, קובצי טקסט קטנים המותקנים באופן אוטומטי על הכונן הקשיח של המחשב שלכם בעת שאתם גולשים לאתרים מסוימים, ובטכנולוגיות דומות, במישרין או באמצעות גורמי צד שלישי כגון שירותי ניתוח רשת כגון Google Analytics. קובצי cookie מאפשרים לנו לאחסן מידע כגון שם הדומיין שלכם, ספק האינטרנט שלכם, מערכת ההפעלה שלכם, תאריך ושעת הכניסה, הדפים אליהם אתם גולשים או סוגי החיפושים שאתם מבצעים. אנו אוספים נתונים כאלה, למשל, כדי לנהל את המערכת ולספק מידע משוקלל לתאגידים קשורים, שותפים עסקיים ו/או נותני שירותים המבצעים ניתוח אתרים ויישומים וסקירות ביצוע של האתר עבורנו.

7.18. אנו נשתמש במידע זה כדי לשמור על ההעדפות וההגדרות שלכם, לסייע לשפר את התוכן של האתרים או היישומים שלנו, לאפשר לכם להירשם לאתרים ויישומים ולאסוף נתונים סטטיסטיים משוקללים כדי להעריך את השימוש של מבקרים באתר שלנו או את פעילות האתר ולמטרות פנימיות וחקר שיווק.

7.19. יש לכם הזכות לבחור האם לקבל קובציcookie או לא, ולא להיות חלק מ-Google Analytics. אתם יכולים לחסום קובצי cookie על ידי שינוי ההגדרות של הדפדפן כך שלא ניתן יהיה להחדיר קובצי cookie מהאתר למחשב או למכשיר הנייד שלכם. יחד עם זאת, אנא שימו לב כי אם תבחרו לסרב ל קובצי cookie פונקציונליים מסוימים, ייתכן שלא תוכלו להשתמש במלוא התפקודים של האתר. למידע נוסף על סוגי קובצי ה-cookie שבהם אנו משתמשים, בקרו כאן לקריאת ‘מדיניות קובצי cookie’. למידע כללי אודות הטיפול בקובצי cookie , אנא גלשו לאתר All About Cookies https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. בנוסף, כמו מרבית האתרים האחרים, אנו עושים שימוש ב-Google Analytics. מדובר בשירות ניתוח רשת הניתן על ידי תאגיד Google. השירות עושה שימוש בקובציcookie ובטכנולוגיות דומות כדי לנתח את הדרך בה גולשים משתמשים בדומיינים, ומספק שירותים אחרים הקשורים לאתר ולשימוש באינטרנט. המידע המופק אודות השימוש שלכם באתר, לרבות כתובת ה-IP המקוצרת שלכם מועבר ל-Google Analytics ומאוחסן על גבי שרתים בארצות הברית. Google תשתמש במידע זה כדי להעריך את השימוש שלכם באתר, לחבר דוחות סטטיסטיים על פעילות האתר ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות השימוש באתר ובאינטרנט. Google רשאית גם להעביר את המידע הזה לגורמי צד שלישי מקום בו היא נדרשת לעשות כן על פי דין, או כשאותם גורמי צד שלישי מעבדים את המידע עבור Google. בשימוש שלכם באתר זה, אתם מסכימים לעיבוד את הנתונים האישיים שלכם על ידי Google, כמתואר בהצהרה זו. יחד עם זאת, אתם רשאים לבחור לא להיות חלק מ-Google Analytics למידע נוסף על Google Anlytics או כדי לבחור לא להיות חלק מ-Google Analytics, אנא לחצו כאן וגלשו לדף https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

מאפיינים אינטראקטיביים
7.20. במספר אתרים או יישומים שלנו אנחנו מציעים מאפיינים אינטראקטיביים, כגון בלוגים, לוחות מודעות או שידורי חדשות. אם אתם משתתפים בדרך כלשהי במאפיינים אלה, אנא היו ערים לכך שתכנים שתעלו לא יהיו פרטיים ולא חסויים.

הודעת הסכמה לקובצי cookie
7.21. האתר או היישום הזה עושה שימוש בקובצי cookie . כדי לברר עוד בנוגע לשימוש שלנו בקובצי cookie , אנא קראו את המדיניות שלנו בדבר קובצי cookie. למידע כללי אודות קובצי cookie , אנא בקרו באתר www.allaboutcookies.org.

8. דין ושיפוט
תקנון זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד ודיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בנתניה בלבד.

9. שינוי בתנאים ובהתניות
9.1. החברה שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לאתר.

9.2. הנך מתחייב כי השנויים הנ”ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, החברה ממליצה לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

10. תנאים נוספים
10.1. במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

10.2. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לחברה ו/או מי מטעמה.

11. כיצד ליצור עימנו קשר
אם יש לכם שאלות כלשהן, הערות או מחשבות לגבי הצהרה זו, או שאתם רוצים לבקש לעיין בנתונים האישיים שלכם או לממש את זכויותיכם לפרטיות, אנא צרו עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבדף צור קשר.

אנו מודים לכם על העניין שגיליתם בקומפיוטק – פתרונות אינטרנט חכמים לעסקים!

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.